Episode 57: Shubo Series: Kimoto Sake’s OG Starter

Daishichi Raden Junmai Ginjo Kimoto


Brewery: Daishichi Brewery
Classification: Kimoto Junmai Ginjo
Acidity: 1.5
Alcohol: 16%
Prefecture: Fukushima
Seimaibuai: 58%
Rice Type: Gohyakumangoku

 


Tatsuriki Kimoto Tokubestsu Junmai

Brewery: Honda Shoten
Prefecture: Hyogo
Classification: Kimoto Tokubetsu Junmai
Acidity: 1.6
Alcohol: 16.0%
SMV: -1.0
Rice Type: Toku A Yamadanishiki
Seimaibuai: 65%
Importer: NY Mutual Trading (NY)

 


Listen to Episode 57