Episode 69 – Pressing Series: Yabuta

Jozen Mizunogotoshi Aqua Junmai

Brewery: Shirataki Shuzo
Classification: Junmai
Alcohol: 17.5%
Prefecture: Niigata
Rice Type: Gohyakumangoku, Koshiibuki
Seimaibuai: 70%
SMV: +7.0
Brand: Jozen Mizunogotoshi (上善如水)
Importer: Wismettac (USA)
Sake Name English: Aqua
Acidity: 1.6

View on UrbanSake.com: Jozen Mizunogotoshi Aqua Junmai

Purchase on TippsySake.com: Jozen Mizunogotoshi Aqua Junmai
NOTE: Use Discount Code “REVOLUTION” for 10% off your first order with Tippsy Sake.

Listen to Episode 69