Tamagawa Tokubetsu Junmai

Brewery: Kinoshita Shuzo
Classification: Tokubetsu Junmai
Acidity: 1.9
Alcohol: 16.5%
Prefecture: Kyoto
Seimaibuai: 60%
SMV: +4.0
Rice Type: Gohyakumangoku

View On UrbanSake.com


Kaze no Mori Tsuyuhakaze Junmai Muroka Nama Genshu

Classification: Junmai
Acidity: 2.0
Alcohol: 17.0%
Prefecture: Nara
Seimaibuai: 80%
SMV: ±0
Rice Type: Tsuyuhakaze (Tsuyubakaze)
Brand: Kaze no Mori (風の森)
Importer: Skurnik
Brewery: Yucho Shuzo
Yeast: Kyokai 7

View On UrbanSake.com


Ozeki One Cup Junmai

Brewery: Ozeki Corporation
Classification: Junmai
Acidity: 1.7
Alcohol: 14.0%
Prefecture: Hyogo
Seimaibuai: 78%
SMV: +3.0
Rice Type: Gohyakumangoku
Importer: JFC (USA)
Brand: Ozeki

View On UrbanSake.com


Listen to Episode 32