Episode 74 – Sake Spotlight: Kyoto

Tsukinokatsura Yanagi Junmai Ginjo


Brewery: Masuda Tokubee Shoten
Classification: Junmai Ginjo
Alcohol: 15.5%
Prefecture: Kyoto
Rice Type: Yamadanishiki
Seimaibuai: 50%
SMV: +2.0

View on UrbanSake.com: Tsukinokatsura Yanagi Junmai Ginjo


Shinsei Junmai Daiginjo


Brewery: Yamamoto Honke
Classification: Junmai Daiginjo
Acidity: 1.3
Alcohol: 15.5%
Prefecture: Kyoto
Seimaibuai: 50%
SMV: -1.0
Rice Type: Kyonokagayaki
Brand: Shinsei (神聖)
Importer: JFC (USA)

View on UrbanSake.com: Shinsei Junmai Daiginjo


Listen to Episode 74