Kamikokoro Toukagen Tokubetsu Junmai Genshu Shiboritate Nama

Brewery: Kamikokoro Shuzo
Alcohol: 16.5%
Acidity: 1.4
Classification: Genshu, Nama, Shiboritate, Tokubetsu Junmai
Prefecture: Okayama
Seimaibuai: 58%
SMV: -11.0
Brand: Kamikokoro (嘉美心)

View on UrbanSake.com


Tamagawa Yamahai Junmai Genshu “Red Label”

Alcohol: 20.0%
Classification: Genshu, Junmai, Yamahai
Prefecture: Kyoto
Rice Type: Kitanishiki
Seimaibuai: 66%
Brewery: Kinoshita Shuzo
SMV: +3.5
Importer: World Sake Imports
Acidity: 2.6

View on UrbanSake.com


Listen to Episode 48