Episode 117 – Ode to Joy: Celebrating the Joy of Sake

Niwa no Uguisu Usu-nigori Junmai Ginjo Nama

Alcohol: 16.0%
Brand: Niwa No Uguisu (庭のうぐいす)
Brewery: Yamaguchi Shuzojo
Classification: Usu-Nigori, Junmai Ginjo, Nama
Importer/Distributor: Mutual Trading (USA)
Prefecture: Fukuoka
Rice Type: Yamadanishiki, Yumeikkon
Sake Name English: Nightingale’s Garden
Seimaibuai: 50%
SMV: ±0

View On UrbanSake.com


Listen to Episode 117