Episode 107 – Sake Pod Crosstalk: Sugidama Podcast

Kokuryu “Kuzuryu” Junmai


Prefecture: Fukui
Alcohol: 14.5%
Classification: Junmai
Rice Type: Gohyakumangoku
Seimaibuai: 65%
Brewery: Kokuryu Shuzo
Importer/Distributor: World Sake Imports (UK), World Sake Imports (USA)
Brand: Kuzuryu (九頭龍)
Sake Name English: Nine-headed Dragon
SMV: +5.5

View on UrbanSake.com:
https://www.urbansake.com/product/kokuryu-kuzuryu-junmai/


Listen to Episode 107